Isinggit by Victory Band

Verse:
Sumala sa balaan nga kasulatan
Walay usa nga matarong
Kay ang tanan nakasala

Dili sa buhat gyud kita mamatarong
Aron kita mamaluwas
Si Hesus lang makaluwas

Walay hinungdan ang tanang kahimuan
Kon dili ta musalig sa kahitas-an
Kawang lang ang tanan
Tuohi lang ug saligi ang Gamhanan
Nga nagmugna sa tibuok nga kalibutan
Siya ang Diyos nga balaan

Cho:
Singgit ato S'yang daygon
Ibayaw uban sa pagsayaw
Pagakpak sa Imong kamot

Singgit ngadto sa langit
Hugyaw sa walay kaulaw
Lukso kauban ni Kristo

Singgit awiti ang Hari
Pasagdi nga Siya mosulti
Mismo sa kinabuhi mo

Isinggit ang tua's langit
Isinggit ang tua's langit

Verse:
Sumala sa balaan nga kasulatan
Walay usa nga matarong
Kay ang tanan nakasala

Dili sa buhat gyud kita mamatarong
Aron kita mamaluwas
Si Hesus lang makaluwas
Walay hinungdan ang tanang kahimuan
Kon dili ta musalig sa kahitas-an
Kawang lang ang tanan

Tuohi lang ug saligi ang Gamhanan
Nga nagmugna sa tibuok nga kalibutan
Siya ang Diyos nga balaan

Cho:
Singgit ato S'yang daygon
Ibayaw uban sa pagsayaw
Pagakpak sa Imong kamot

Singgit ngadto sa langit
Hugyaw sa walay kaulaw
Lukso kauban ni Kristo

Singgit awiti ang Hari
Pasagdi nga Siya mosulti
Mismo sa kinabuhi mo

Isinggit ang tua's langit
Isinggit ang tua's langit

End:
Isinggit ang tua's langit
Isinggit ang tua's langit
Dayga ang tua's langit
Awiti ang tua's langit
Simbaha ang tua's langit

Song writer(s): Jonathan Trigo

Search amazon for Isinggit mp3 download
Browse other artists under V: V2 V3
(1 views)