Manuelo by Carmen Miranda

Ai laiti iu révi iu míqui manuelow, quiri quiri quiri quiri coww
Isi véri fur pur lar celow vocês quiri quiri quiri cow
Nous prente iou quiri quiri querou laiqui de cascã dã di di iu
Ei mai brasilí cóiquim de guélow uti de seim mai crister tei ou
Ius dei uan de ti tiku failou bairus quiri quiri quiri cow
Em breen tis nick iti qui flai thu rim bem nicli ai to guim
Em dên iou rivi quiri quiri quiri quiri muti átio
Idu na dem de cango a ramba, piore men quiri quiri cow
Baqui a re flendi tele for nambar, anders tend udis quiri quiri quiri cow
U tica tiq suíti manuelow quiri quiri quiri quiri cow
Baquen ki faiqui ki ki ka dei rélow
Au tau dei cópi diu d dei iu
Em bai dueitou ai kis copi iu dei flai
Tu iti zévribari em bai
Emanulow faiti de duelow ki meiti uantri utri eindufai
A xarer fãr dar uandãr for félow
Du gato dái bi ai bi ai ai
Iu rivi bi tivi kis maguinífico is terífico
Bem bem bem ren queri queri queri queri mu tiátio
Maqui tunai ti ua nata uiner adios adios muti átio uste io
Ene revê manuele for diner ram ram há há quiri quiri quiri quiri cow
Au oti mianbu paipi veri izi enda nai neiki fiéça foi iu
TU NAIP, nera tu naip, tu naip dada di dizi quiri quiri quiri quiri cow...

Search amazon for Manuelo mp3 download
Browse other artists under C: C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
(1 views)