Mesh Enta by Nancy Ajram

Ka annak mesh enta
La unaka ashikta
Ka annula ya li garamak
La ashtau las siherta
Ka an ma ariftak
Wa baomri ma shiftak
Shiftak hasaitak garib
Sallamat ma ariftak

Ma ulil haye kil masha
Mumkin yakhtifu
Hattal kan minnaku fi

Ma ulil haye kil masha
Mumkin yakhtifu
Hattal kan minnaku fi

Batal tarifu
Suwa lis altul lahali
Makanib yukhtar abali
Jawabu enta

Ka annu ma shikna
Ubkina wash takna
Ka annutla eina hatta
Tini itfar rikna
Ka annu ma kinna
Ma baadu ma7 linna
Biash idu la tu bibait
Lila omir eish ma ana

Ma ulil haye kil masha
Mumkin yakhtifu
Hattal kan minnaku fik

Ma ulil haye kil masha
Mumkin yakhtifu
Hattal kan minnaku fik

Batal tarifu
Suwa lis altul lahali
Makanib yukhtar abali
Jawabu enta

Search amazon for Mesh Enta mp3 download
Browse other artists under N: N2 N3 N4 N5
(1 views)