Niemand Grodder by 't Hof Van Commerce

twi mc's en jine DJ
arter dan art, lik nen stoalnen kei
Der é niemand grodder
skip et niemand vodder
en voe zukken mc's zimme widder Big Brother

Mô woen oezne weetnskap voer oez zèvn'
en loatn' oez persuon deur toef bedèvn'
'tzien hjile verhoaln' en me goant U vertèln'
en we kun oendertussne nen champagne bestèln'

Tis ier de K-O-W-L-I-E-R ik smiete grof mè gèld en da doe gjin zjir
ôl die joenge meistjes noemn' mie menjir
Ik kriegn' telefongnummers kier achter kier
mô ik benne gentil, surtout teegne zie
wok teegn eur tetjes mô da wit ze nie
En ton moestet komn', kpanikjire nie
kheure e koamer van drieje in de petit famille

Widder 'T hof-van-commerce bof emme gern en kmoe zegn tne gin farce
Va s'nuchtens toe s'avends en van ier nô dô
ô'k wandeln' ip stroate of ô'k e twô stô
Ik gôn nooi nie stoppn' ik doen oltied vuort
pakt de micro uut mien hand en ik pleege ne muord
Tôn wôrrekik keunink van den bak
en kriegn' mien eign bledje ip den Almenak

We kun nie stoppn' en we gôn nie stoppn', want stoppn' è niet voer oez!
Want de rappers teegnwoordig, vintje 't è ginne vettn, en jin vo jin zin zol jaloes
We kun nie stoppn' en we zulln nie stoppn', want stoppn' è niet voer oez!
Want wieder eetn' kaviaar en foie gras en zieder appelmoes

Wel ik noeme Flip en ik benne hip
miene noame è geschreevn' in e liefdeslip
K moake compact discs en e videoclip
e vanboaitn i jn pietje lik nen microchip
K'ben bekend van ier toet in Hongkong
ke ne bar in mn us en e privégarçon
Ik en e nieuwen droadluozn telefong
ik en twi droaitoafels en e sauccison

Gô je viengers oflekkn' ip oezne show
lik nen kiekn an't spit of nen tournedos
sause van koas en ôl laf gebroadn
en mien eetn serveern' is nen goeien doad
Kben joene dessert en ik servere mn eign
wuvje, kzoe wel ki kun joene zoadel bestijgn
mô kgoant nie doen, wan je riekt nor andjoen
en g'et de contour van e woatermeloen

We kun nie stoppn' en we gôn nie stoppn', want stoppn' è niet voer oez!
Want de rappers teegnwoordig, vintje 't è ginne vettn, en jin vo jin zin zol jaloes
En we stoppn nie met rockn', zelst ôl moetn we knokkn', gjil den noatie goan we te lief
En an der brokkn van komn zien ze zieder stagair en zieme wieder boas an den unief

kben Serge B en ik feeste nie mee, mô ik gon mè joen wuf no de wuve wc
En ik gôn van deen en kdoen azo en kpakkn' eur tôn ip de lavabo
Ik en gel in mien hoar, ik en eau de toilette, kostelike kleern en e zwembrevet
Ik ben e mens ip e missie met e pris ip mien uofd en 't vier dak ik stichte wêr nie uutgeduofd

Ik ken e leevnde versie van e kôlf lik hie
verre bejubeld deur den elt van de dynastie
ne La Coste boi en e broek van GP
iederjin van uoverôlst è zot va mie
Rock en rol en gjin text
3 ki's per dag doek ik zwoare sex
Wuv, je moe nie drect betoaln', k anvèrde wok checks
K'komme uoverôl ter wêreld, juste lik Fed-ex

We kun
nie stoppn' en we gôn nie stoppn', want stoppn' è niet voer oez!
Want de rappers teegnwoordig, vintje 't è ginne vettn, en jin vo jin zin zoll zo jaloes
We kun nie stoppn' en we zulln nie stoppn', want stoppn' è niet voer oez!
Want wieder eetn' kaviaar en foie gras en zieder appelmoes

Dus...

We kun nie stoppn' en we gôn nie stoppn', want stoppn' è niet voer oez!
Want de rappers teegnwoordig, vintje 't è ginne vettn, en jin vo jin zin zol zo jaloes
En we stoppn nie met rockn', zelst ôl moetn we knokkn', gjil den noatie sloan we te lief
En an der brokkn van komn zien ze zieder stagiar en zieme wieder boas an den unief

Rock!

Song writer(s): kristof michiels, serge buyse
Official 't Hof Van Commerce website: www.thofvancommerce.be

Search amazon for Niemand Grodder mp3 download
Browse other artists under 0-9: #2
(1 views)