T La Ciuli Nen by Farinei Dla Brigna

Oh Madona, che dona!
A I heu già vist-la tre vote 'n cul bar
A cerca sempri na scusa per dimi chijcos
Tute l'sèire a des uri
'l so om ha cumpagna e 's na va
Pora dona, Madona, che pen-a ch'am fa...
'M piasrèiva cunsila, parleij
Almeno ciameij: "Cuma a va?"
L'è nen per mi, ma vuiatri 'm cunossi
Magari sa dona a dabsogn di na man...
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
Ma sivi foi? Cosa disi?
L'hei lu lì sempri 'n ment...
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
A I heu gnanca pensaje 'n mument
Sun turnà dop na sman-a
Vug in om a parlé cun sa fija
A I heu pensà: "Meno male
L'ha truvà cumpagnia..."
Ma che 's tipo era 'n tipo
'd cui tipi che 'm piasu nen tant
Cui che mach per parleij
't hei da felu cui guant...
A I heu piala 'n disparte e I heu dije:
"Madona, sta atenta a chiel là...
L'è nen per mi, mi lu fass per giuteti
Se 't veuri, staseira, peus deti na man..."
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
Capissi nen l'impurtansa 'd giteij a la gent...
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
A I heu gnanca pensaje 'n mument
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
Ma sivi gram? Cosa disi?
L'hei lu lì sempri 'n ment!
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
Ma figurevi se mi I heu temp
A ra 'nsisti fin-a a quandi I heu cariala
E 'na machin-a a ra dime parei:
"Mi da ti na man l'acèt vulentera
'T am dei dusent mila e ne fuma anche tre..."
'T la ciuli nen, se 't paghi nen...
I heu capilu, Madona, che dona ch'a re!
Se 't paghi nen, 't la ciuli nen...
A I heu gnanca pensaije 'n mument!
Se 't paghi nen, 't la ciuli nen...
Mi vuriva mach feij del ben!
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...
No, no, no, no, no...
'T la ciuli nen, 't la ciuli nen...

Search amazon for T La Ciuli Nen mp3 download
Browse other artists under F: F2 F3 F4 F5
(1 views)